Katholiek Ede

Geloofsgemeenschap

 

Bonifatius dag in Dokkum

bonifatiusOp zondag 11 juni a.s. is de Bonifatius dag in Dokkum, met onder andere een processie en eucharistieviering in de Bonifatiuskapel. Zoals u in Titus Breed heeft kunnen lezen, biedt de parochie de parochianen de mogelijkheid om gezamenlijk met een bus naar Dokkum te reizen. Het voorlopig programma ziet er als volgt uit: 

9.00 uur: Vertrek bus vanaf de kerk in Ede, Stationsweg 112
12.00 uur: Gezamenlijke lunch bij de Bonifatiuskapel (niet verplicht, kosten deelname 6 euro)
13.15 uur: Processie met Bonifatiusrelikwie door binnenstad van parochiekerk naar Bonifatiuskapel

Lees meer...  

Dankwoord pastoor Ten Have

pastoor Ten HaveAan het prachtige afscheid dat jullie, beste parochianen, mij hebben gegeven, denk ik terug met heel veel dankbaarheid en warme gevoelens. De grote opkomst bij de eucharistieviering en de receptie, de mooie zang, de vriendelijke woorden, gesproken en geschreven in brieven en op kaartjes, de talloze cadeaus en attenties, en vooral de genegenheid en de liefde die daaruit spraken hebben mij diep ontroerd. Ik vertrouw erop dat het de bedoeling is geweest van

Lees meer...  

Kapel

 
KapelOok dit jaar is onze kapel dagelijks geopend van 9.30-11.30 uur. U kunt hier altijd terecht voor een moment van stilte of het branden van een kaarsje. In de Franciscuszaal zijn vrijwilligers die koffie, thee en een luisterend oor hebben. Deze gastheren en gastvrouwen zijn er meestal met z’n tweeën. Lijkt het u ook fijn om gastheer of gastvrouw te zijn? Er is een 2-wekelijks rooster. Sluit u aan en leer uw mede parochianen beter kennen!!
Elke eerste donderdag van de maand is de Uitstelling van het Allerheiligste.
 

In ontwikkeling

Deze pagina is nog in ontwikkeling!

 

 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.katholiekede.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de houder van deze website zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Houder van deze website garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Houder van deze website wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de houder van deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hem wordt aanbevolen. De houder van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

De houder van deze website behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.