bisschoppensynode staat op websiteIn de laatste TitusBreed staat een verslag van de Synodale

samenkomst in Bennekom op 27 februari j.l verzorgd vanuit de werkgroep Toerusting en Vorming Het was een prachtige avond met parochianen uit alle locaties die op een bijzondere, synodale manier in gesprek gingen over een van de 4 aangewezen thema’s. Voor ieder thema waren 2 tafels beschikbaar voor 8-9 deelnemers.
Het verslag van die parochiële synode avond is klaar en inmiddels verstuurd naar de Landelijk Werkgroep Synodaliteit. Het verslag is hieronder afgedrukt.
Veel meer over de synode kunt u lezen op https://www.rkkerkbennekom.nl/synode/
Onze gesprekken op 27 februari jongstleden dragen via dit verslag, actief bij aan de Nederlandse bijdrage aan de 2e synode in oktober 2024. Daarnaast zullen de adviezen , voortkomend uit de gesprekken die betrekking hebben op onze parochie en zijn gemeenschappen, een vervolg krijgen.

Verslag van de parochiële synodale bijeenkomst 


Contactpersoon: Ceciel Bruin: Bruinmosch@gmail.com

Datum gesprekken: 27 februari 2024

Uitgenodigd waren: alle parochianen en pastores van de Titus Brandsmaparochie. Dit zijn de geloofsgemeenschappen Bennekom, Ede-Lunteren, Oosterbeek-Doorwerth, Veenendaal, Wageningen-Rhenen, Renkum-Heelsum.

Deelnemers waren: 70 parochianen uit de H. Titus Brandsmaparochie. Alle geloofsgemeenschappen waren vertegenwoordigd. De meerderheid (plm. 2/3) van de deelnemers was vrouw.

Programma van de avond:
De avond werd ingeleid door theologe en communicatiedeskundige Laetitia van der Lans. Daarna waren er gesprekken in 8 dialoogtafels (2 tafels per Thema).
Parochianen waren de afgelopen 2 jaar via de parochiebladen met regelmaat op de hoogte gebracht van het wereldwijde synodale proces.

De werkgroep synode hoopt van harte dat dit rapport, direct of indirect, bijdraagt aan de Nederlandse bijdrage aan de 2e synode in oktober 2024.

Werkgroep Synode van de H. Titus Brandsmaparochie,
Ceciel Bruin (Bennekom), Maria van Schaijik (Wageningen), Toos Ettema (Ede),
Mede op initiatief van Kerngroep Vorming & Toerusting.


Wat hebben alle gesprekken ons geleerd?

De aanwezige Parochianen zijn erg betrokken bij hun kerk. Synodale gesprekken zijn een uitstekende vorm om te luisteren naar wat er leeft en hoe de kerk zich zou moeten ontwikkelen. Men luistert met respect naar elkaar en ervaart veel herkenning. Het gesprek levert een aantal concrete, wenselijke stappen op.
Voor de gewijden in onze parochie is hun rol in het synodale proces en de synodale gesprekken nog niet evident. Hier zijn nog stappen voor nodig.
Synodale gesprekken lijken ook een geschikte methode om met elkaar te spreken over de toekomst van de eigen parochie. Het goed begeleiden van synodale gesprekken is essentieel. Het is wenselijk om een kleine groep van parochianen te bekwamen als synodale gespreksleider.

Thema 1: Al of niet gedoopt zijn, als basis van ons kerk zijn

Lijnen van de Thema 1 gesprekken:
Het thema roept hele sterke gevoelens op. Allemaal dromen wij van een wereldkerk als paraplu voor gemeenschappen die lokaal best wel wat mogen verschillen. Er is een sterke wens voor een gastvrije kerk waar een ieder welkom is ongeacht doopsel, herkomst of burgerlijke staat. Een gastvrije kerk is een inclusieve kerk, ook en juist waar het gaat om diversiteit. Respect voor de ander, luisteren naar de ander, open staan voor de ander en accepteren van ieders kernwaarden.
Het doopsel is iets heel persoonlijks en kan een hoeksteen zijn in de eigen relatie tot God. De kerkelijke hiërarchie hoeft daar geen oordeel over uit te spreken. Het niet erkennen van een doopsel is een vorm van ontkenning en uitsluiting met veel verdriet tot gevolg voor de betrokkenen en daarbuiten. Dit staat op gespannen voet met een gastvrije en synodale kerk.

Wat willen we over Thema 1 meegeven aan de synode in oktober 2024?
Laat onze kerk in de praktijk soepeler omgaan met andere doopsels. Andere doopsels zijn evenzeer welkom! Andere doopsels dragen bij aan de diversiteit in de kerk. Een synodale kerk staat daarvoor open. Laat onze kerk een paraplu zijn waaronder iedereen welkom is vanuit een eigen persoonlijke relatie met dezelfde God.

Thema 2: Vorming in een missionaire kerk

Lijnen van de Thema 2 gesprekken:
Deelnemers van het thema zijn direct of indirect betrokken bij het proces van missionaire kerk zijn. Een eerste rode draad van het gesprek is de vraag wat er in onze parochie en geloofsgemeen-schappen intern nodig is aan missionaire versterking op de weg naar een missionaire parochie en kerk. Een tweede rode draad gaat over de versterking van onze externe gerichtheid: het inspireren van en samenwerken met gemeenschappen uit andere kerken en de maatschappij. Een derde rode draad gaat over vorming en toerusting: het definiëren van gestructureerde kennis en kunde en van activiteiten die nodig zijn bij de concretisering van de ‘verander-tocht’ naar een missionaire parochie.

Wat willen we over Thema 2 meegeven aan de synode in oktober 2024?
Op de weg naar een missionaire kerk hebben we behoefte aan intern en extern gerichte acties. Interne acties hebben betrekking op geloofsverdieping (bijvoorbeeld in gespreksgroepen), beter afgestemde vieringen (balans van diversiteit, meer stille momenten), versterking van de saamhorigheid van parochianen en de vorming van een herkenbare verwelkomende identiteit. In extern gerichte acties willen we ons geloven beter voor het voetlicht brengen. We willen goed vindbaar zijn voor mensen voor wie we iets kunnen betekenen en we willen ons beter afstemmen op groeperingen en op thema’s in de maatschappij. Daarvoor is een gecoördineerde aanpak nodig vanuit de parochies en de bisdommen en een ondersteuning daarbij vanuit onze wereldkerk.

Thema 3: Deelname aan een verwelkomende kerk

Lijnen van de Thema 3 gesprekken:
Het thema roept verdriet en teleurstelling op om uitsluiting van mensen door met name de kerkelijke regels en naar binnen gekeerde geloofsgemeenschappen. Maar er is ook hoop en vertrouwen in de toekomst. Deelnemers bespreken manieren om gemeenschap te vormen die passen bij de diversiteit aan parochianen van onze gemeenschappen. Naast de vieringen op zondag kunnen kleine gemeenschappen als ‘onderdeel van het geheel’ ontstaan; divers en inclusief. Voorbeelden zijn bespreekgroepen en een schilders club. Kleine groepen verhogen de kansen op ontmoetingen en versterking de onderlinge band, waardoor de gemeenschap als geheel wordt versterkt.
Er is behoefte aan sterkere verbindingen binnen de gemeenschappen. We bespreken een overweldigend aantal ideeën en voorbeelden, variërend van een open huis, tot andersoortige vieringen als een Thomasviering en verbindende activiteiten als muziek, kunst en lezingen en samen eten. Allemaal kansen op ontmoetingen met meerwaarde.

Wat willen we over Thema 3 meegeven aan de synode in oktober 2024?
Wij verlangen naar een open, inclusieve, verwelkomende katholieke kerk op alle niveaus.
Een verwelkomende kerk biedt welkom aan een diversiteit aan mensen van allerlei achtergronden. Een sterke, krachtige geloofsgemeenschap laat vele talenten bloeien.
Laten we blijven zoeken naar activiteiten en vormen van samenkomst, die passen bij de mensen die deel uitmaken van de geloofsgemeenschappen en waarin iedereen zich welkom voelt.

Thema 4: Vrouwen in het leven en de zending van de kerk

Lijnen van de Thema 4 gesprekken:
Het thema roept erkenning en frustratie op. Er is ervaring met klerikale behandeling en afwijzing. Vrouwen kunnen veel, in de maatschappij zijn ze beter opgeleid. Maar in de kerk zijn mannen de leiders en staan op het altaar. Er is hoop, gezien de speciale oproep van de paus aan vrouwen. Vrouwen verlangen naar een kerk waarin zij meer gezien en erkend worden in hun rollen en taken en waarin hun talenten voor leiderschap meer wordt gewaardeerd en benut. In de parochies willen ze een grotere rol in de verantwoordelijke taken en in het voorgaan in diensten. Zij willen daarvoor hun talenten verder ontwikkelen en waar nodig getraind worden. Mannen erkennen dit en pleiten voor meer evenwicht van leiderschaps- en sociale taken, afgestemd op talent en niet op gender.

Wat willen we over Thema 4 meegeven aan de synode in oktober 2024?
Dat het synodale proces ertoe mag bijdragen dat er meer gelijkwaardigheid is in het vervullen van de functies door mannen en vrouwen. Op parochie, landelijk en wereldniveau. Naar vrouwen moet beter geluisterd worden in de dialoog en besluitvorming. Vrouwen moeten de gelegenheid krijgen om dezelfde kerkelijke opleiddingen te doen en de daaruit voortvloeiende functies kunnen vervullen. In dit proces mogen mannen zich meer uitspreken. Priesters en bisschoppen zouden kunnen leren om beter met vrouwelijk talent om te gaan. Zowel voor het benutten van talenten als voor de samenhang is de kerk beter af wanneer mannen en vrouwen hetzelfde kunnen en mogen doen.