Katholiek Ede

Ziekte en rouw

Steun bij ziekte overlijden en rouw

                     

 

Informatie over steun

 

bij

 

                        ziekte, overlijden en rouw

 

Hier vindt u de mogelijkheden van ondersteuning bij ziekte, overlijden en rouw in de geloofsgemeenschap Katholiek Ede.

Bij ziekte:

Als iemand voor langere tijd ziek is of aan huis gebonden, bestaat de mogelijkheid om bezoek te ontvangen. Dit gebeurt door de ziekenbezoekgroep.

Bij ernstige ziekte:

Als een ernstige zieke aangeeft behoefte te hebben aan pastorale ondersteuning of advies, kunt u het parochiecentrum bellen. Uiteraard geldt dit ook voor het brengen van de communie aan iemand die niet meer in staat is om naar de kerk te komen.

Bij een zeer ernstige ziekte of naderend levenseinde kan een afspraak gemaakt worden voor de ziekenzegen of voor het toedienen van het sacrament van de ziekenzalving (het H. Oliesel). De ziekenzegen zal door een pastoraal werk(st)er gedaan worden. Wilt u een ziekenzalving, dan zal er een beroep gedaan worden op een priester. In beide gevallen kunt u het parochiecentrum bellen. Het is belangrijk dat niet tot het laatste moment wordt gewacht met een verzoek om ziekenzegen of ziekenzalving. De ziekenzegen of ziekenzalving is niet alleen bedoeld als laatste ritueel voor stervende mensen, maar ook om kracht en genezing te vragen voor ernstige zieken. Familieleden kunnen actief deelnemen in de plechtigheid door b.v. het opleggen van de handen, of het uitspreken van een zegenwens.

Na het overlijden van een dierbare: Er zijn verschillende mogelijkheden om op een passende, persoonlijke wijze vorm te geven aan het afscheid. Belangrijk is om niet alleen de uitvaartondernemer te waarschuwen, maar ȯȯk direct het parochiecentrum.

In onderling overleg kunnen dan datum en tijdstippen worden vastgesteld. Daarbij dient zowel voor avondwake als voor de uitvaart rekening gehouden te worden met de beschikbaarheid van voorganger, kerk, begraafplaats en/of crematorium.

De uitvaartdienst kan gehouden worden in de kerk, in de aula van het kerkhof of in een crematorium. De uitvaartdienst in de kerk is minder beperkt in tijd. Voor een aula op de begraafplaats en het crematorium is men gebonden aan een bepaalde tijd.

De voorganger zal in overleg met de familie de gewenste dienst samenstellen en voorbereiden. Het kan een woord- en communieviering zijn, een H. Mis beschikbaar is. Als voorganger bij de uitvaart zijn er in onze parochie, naast de pastores en de priester, ook parochiële voorgangers. Voor alle diensten geldt dat de familie een persoonlijke inbreng kan hebben.

Voor een crematie is geen kerkelijke liturgie beschreven. De gebruikelijk religieuze rituelen, zoals de absoute, kunnen daar ook gebruikt worden .

De periode van rouw

Huisbezoek: In de periode na de uitvaart is het gebruikelijk dat de voorganger één of meerdere nabezoeken brengt aan de directe nabestaanden.

Nabestaanden kunnen ook zelf aangeven dat zij deze steun op prijs stellen. Een telefoontje aan het parochiecentrum of een vraag aan de pastor of de pastoraatsgroep is voldoende om te zorgen dat er bezoek geregeld wordt.

Gespreksgroep: Ieder jaar wordt, indien mogelijk,een gespreksgroep voor nabestaanden georganiseerd. Eind september ontvangen alle mensen die tussen mei van het lopende jaar en mei van het vorige jaar een dierbare hebben verloren een uitnodiging voor deze gespreksgroep.

Er staat dan ook een algemene uitnodiging in het parochieblad.

Ook mensen die eerder een dierbare hebben verloren, maar toen niet zijn ingegaan op de uitnodiging, zijn van harte welkom.

De groep komt o.l.v. een gespreksleider om de 14 dagen bijeen, in totaal ongeveer zeven keer. De groep staat open voor parochianen uit Ede, Bennekom en Lunteren.

Parochie ‘H.Titus Brandsma’

Locatie Katholiek Ede

Parochiecentrum

Stationsweg 112,

6711 PZ Ede

Telefoon: 0318 610692           noodtelefoon: 06 51676004

e-mail:

 

Vrijwilligers gezocht voor het ziekenbezoek

zieken en seniorenDe werkgroep zieken- en seniorenbezoek heeft dringend behoefte aan nieuwe leden in haar werkgroep. Zij vergaderen ongeveer een keer per 2 maanden en bezoeken namens de parochie mensen die ziek zijn of aan huis gebonden. Als u zich voor deze mooie taak aangesproken voelt, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de parochie, tel: 610692

namens de werkgroep,  pastor H. Lucassen

De ziekenbezoekgroep

In onze geloofsgemeenschap bestaat al jaren een bezoekgroep die zich bezig houdt met het bezoeken van ouderen die eenzaam of ziek zijn. De groep bestaat uit de voorzitter Fred Harmens, coördinator Clara Wüst en zo’n 16 vrijwilligers.

De groep heeft als doel het ondersteunen van de pastorale zorg. Mensen die zich eenzaam voelen of weinig bezoek krijgen, kunnen op ons een beroep doen ter ondersteuning en verlichting van hun zorgen. Door drukke werkzaamheden van de huidige Pastores is het voor hen helaas niet mogelijk dergelijke bezoekjes af te leggen. Daarvoor is deze groep in het leven geroepen. Indien nodig kan door een vrijwilliger altijd een beroep op een van de Pastores gedaan worden. Maar soms is het moeilijk te achterhalen wie er nu behoefte heeft aan bezoek. Schroom daarom niet om contact met ons op te nemen.

Vaak krijgen we de vraag naar pastoraal bezoek. Ook vragen omtrent het vervoer van en naar de kerk en verzoeken om de Communie thuis te ontvangen. We kunnen meestal e.e.a. regelen via de parochies.

Als u in de buurt iemand kent die erg eenzaam is, kunt u dat aan ons doorgeven.

Indien u of één van uw familieleden bezoek wenst te ontvangen van één van onze pastores tijdens verblijf in het ziekenhuis, dan kunt u of een huisgenoot/familielid dit doorgeven aan het secretariaat. Soms wordt verondersteld dat de parochie op de hoogte is van een opname maar dat is niet altijd het geval. Laat het ons weten als u er prijs op stelt! Het ziekenhuis geeft het zelf niet door aan de parochie.

Contactpersoon : Rita Aebers, tel. 06-30722297

 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.